იტვირთება ❤ ...

აცრილმა მოქალაქეებმა 20 000 ლარი უკვე მოიგეს - ცნობილია პირველი 160 გამარჯვებულის ვინაობა

აცრილმა მოქალაქეებმა 20 000 ლარი უკვე მოიგეს - ცნობილია პირველი 160 გამარჯვებულის ვინაობა
Image credit: Twitter.Ge

stopcov.lotto.ge-ზე ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ პირ­ვე­ლი გა­თა­მა­შე­ბის შე­დე­გე­ბი ცნო­ბი­ლია. რო­გორც „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნი­ი­დან აც­ნო­ბეს, გა­თა­მა­შე­ბა 12:00 სა­ათ­ზე შედ­გა ვებ-ვერ­დზე stopcov.lotto.ge - "აი­ცე­რი და მო­ი­გე’’. გა­მოვ­ლენ­და 160 მო­გე­ბუ­ლი, რო­მელ­თა შო­რის 500 და 100-ლა­რი­ა­ნი მო­გე­ბაა გა­და­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი.

ხა­რა­გა­უ­ლი, თბი­ლი­სი, სამ­ტრე­დია, სა­გა­რე­ჯო, ბა­თუ­მი, ახალ­ცი­ხე და ა.შ. მო­გე­ბუ­ლე­ბი მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით უკვე ცნო­ბი­ლია. დღემ­დე ყვე­ლა, თუნ­დაც ერთხელ აც­რილ მო­ქა­ლა­ქეს შე­უძ­ლია სა­კუ­თა­რი მო­გე­ბის გა­და­მოწ­მე­ბა - ვებგ­ვერ­დზე stopcov.lotto.ge -ზე პი­რა­დი ნომ­რით.

გახ­სე­ნებთ, რომ stopcov.lotto.ge-ზე : ყო­ველ­დღი­ურ გა­თა­მა­შე­ბა­ში 160 მო­გე­ბუ­ლი გა­მოვ­ლინ­დე­ბა; ყო­ველკ­ვი­რე­ულ გა­თა­მა­შე­ბა­ში 17 მო­გე­ბუ­ლი, შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში კი ერთი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც 100 000 ლარს მო­ი­გებს.

ყო­ველ­დღი­უ­რად გა­თა­მაშ­დე­ბა: 100 და 500 ლა­რის მო­გე­ბა.

ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად 1000; 1500; 5000 და 10 000 ლარი.

შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თამ­შე­ბა­ში გა­თა­მაშ­დე­ბა კი ჯეკპო­ტი 100 000 ლარი.

გა­თა­მა­შე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს სა­ქარ­თვე­ლო­ში აც­რი­ლი ყვე­ლა ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი მო­ქა­ლა­ქე. STOPCOVID ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს" გა­თა­მა­შე­ბის ბი­ლე­თებს (ელექტრო­ნუ­ლი სა­ხით) აც­რი­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სა­ხელ­მწი­ფოს­გან ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის დროს უფა­სოდ ავ­ტო­მა­ტუ­რად მი­ი­ღე­ბენ.

პირ­ვე­ლი აც­რის გა­კე­თე­ბის­თა­ნა­ვე ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზა­ში ავ­ტო­მა­ტუ­რად მი­ი­ღებს გა­თა­მა­შე­ბის ბი­ლეთს, აც­რი­დან მე­ო­რე დღეს­ვე მი­ღე­ბუ­ლი ბი­ლე­თი ერ­თვე­ბა "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს" ყო­ველ­დღი­ურ, ყო­ველკ­ვი­რე­ულ და შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში. მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, რო­მელ­მაც კო­ვიდ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცია „აი­ცე­რი და მო­ი­გეს“ ლა­ტა­რი­ის ამოქ­მე­დე­ბამ­დე, 2021 წლის 13 სექ­ტემ­ბრამ­დე ჩა­ი­ტა­რა, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს" ყვე­ლა გა­თა­მა­შე­ბა­ში.

ყო­ველ­დღი­უ­რი გა­თა­მა­შე­ბა იმარ­თე­ბა ყო­ველ­დღე 12:00 სა­ათ­ზე და მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს წინა დღემ­დე აც­რი­ლი ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქის ბი­ლე­თი;

ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლი გა­თა­მა­შე­ბა გა­ი­მარ­თე­ბა ორ­შა­ბა­თო­ბით ყო­ველ­დღი­უ­რი გა­თა­მა­შე­ბის დას­რუ­ლე­ბის­თა­ნა­ვე და მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს, რო­გორც წინა კვი­რას აც­რი­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ასე­ვე ლა­ტა­რი­ის და­წყე­ბამ­დე აც­რი­ლი ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქის ბი­ლე­თი.

შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში, სა­დაც თა­მაშ­დე­ბა 100 000 ლარი, მო­ნა­წი­ლე­ობს ყვე­ლა აც­რი­ლი მო­ქა­ლა­ქის ბი­ლე­თი. სა­ბო­ლოო შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი გა­თა­მა­შე­ბა 31 დე­კემ­ბერს გა­ი­მარ­თე­ბა, ხოლო ყო­ველ­დღი­უ­რი და ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლი გა­თა­მა­შე­ბა 27 დე­კემ­ბერს დას­რულ­დე­ბა.

ყო­ველ­დღი­ურ და ყო­ველკ­ვი­რე­ულ გა­თა­მა­შე­ბებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი შემ­თხვე­ვი­თო­ბის პრინ­ცი­პით გა­მოვ­ლინ­დე­ბი­ან (სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პროგ­რა­მუ­ლი შემ­თხვე­ვი­თი რი­ცხვე­ბის გე­ნე­რა­ტო­რის სა­შუ­ა­ლე­ბით). შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში ყვე­ლა აც­რი­ლი მო­ქა­ლა­ქის ბი­ლე­თი მო­თავ­სდე­ბა დო­ლუ­რა­ში, სა­ი­და­ნაც გა­თა­მა­შე­ბის წამ­ყვა­ნი ამო­ი­ღებს ერთ-ერთს და გა­მო­ავ­ლენს გა­მარ­ჯვე­ბულს.

STOPCOVID ლა­ტა­რი­ის ვაქ­ცი­ნი­რე­ბის დროს მი­ღე­ბუ­ლი ბი­ლე­თი აქ­ტი­უ­რია ყვე­ლა გა­თა­მა­შე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მა­ნამ­დე სა­ნამ ბი­ლეთ­ზე არ და­ფიქ­სირ­დე­ბა მო­გე­ბა.

გა­თა­მა­შე­ბე­ბის შე­დე­გე­ბის ხილ­ვა მომ­ხმა­რე­ბელს შე­ეძ­ლე­ბა stopcov.lotto.ge - ზე, იგი­ვე სა­იტ­ზე სპე­ცი­ა­ლურ გრა­ფა­ში "გა­თა­მა­შე­ბის შე­დე­გებ­ში’’ პი­რა­დი ნომ­რის შეყ­ვა­ნით, ხოლო მო­გე­ბუ­ლი თან­ხის ოდე­ნო­ბას მომ­ხმა­რე­ბე­ლი შე­ი­ტყობს "სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ლა­ტა­რი­ის’’ სერ­ვის-ცენ­ტრებ­ში უშუ­ა­ლოდ მო­გე­ბის გა­ნაღ­დე­ბის დროს.

მო­გე­ბის გა­ნაღ­დე­ბის პრო­ცე­დუ­რე­ბი - ყვე­ლა მო­გე­ბულ ადა­მი­ანს გა­თა­მა­შე­ბის მომ­დევ­ნო დღეს და­უ­კავ­შირ­დე­ბი­ან "სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ლა­ტა­რი­ის’’ ცხე­ლი ხა­ზის ოპე­რა­ტო­რე­ბი და ამ­ცნო­ბენ მო­გე­ბის შე­სა­ხებ, მო­გე­ბუ­ლი თან­ხის ოდე­ნო­ბას კი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი უკვე უშუ­ა­ლოდ მო­გე­ბის გა­ნაღ­დე­ბის დროს შე­ი­ტყობს.

1000 ლა­რის ჩათ­ვლით მო­გე­ბის გა­ნაღ­დე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია "სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ლა­ტა­რი­ის" სერ­ვის-ცენ­ტრებ­ში, რომ­ლე­ბიც გან­ლა­გე­ბუ­ლია ყვე­ლა მსხვილ სა­ვაჭ­რო მოლ­ში მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ხოლო 1 500 - 100 000 ლა­რის მო­გე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მო­გე­ბულს თან­ხა ჩა­ე­რი­ცხე­ბა მის პი­რად სა­ბან­კო ან­გა­რიშ­ზე.

16 დან-18 წლამ­დე აც­რი­ლი მო­ქა­ლა­ქის ლა­ტა­რი­ის ბი­ლე­თი და ასე­ვე მო­გე­ბა გა­და­ე­ცე­მა მის მშო­ბელს ან მის სხვა კა­ნო­ნი­ერ წარ­მო­მად­გე­ნელს. წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა უნდა იქ­ნეს და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შე­სა­ბა­მი­სი დო­კუ­მენ­ტით.

1000 ლარ­ზე მეტი თან­ხის მო­გე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მო­გე­ბულ პირს და­უ­კავ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­და­სა­ხა­დო კო­დექ­სით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი გა­და­სა­ხა­დე­ბი.

twitter.ge